<

Regulamin

Ostatnia aktualizacja dnia 1.03.2018 r.

REGULAMIN

uczestnictwa w konferencji Marketing Day oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu

www.marketingday.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w Konferencji marketingowej MARKETING DAY, opisanej w dalszej części Regulaminu oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.marketingday.com przez Administratora tego portalu.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:

1) Organizator (Organizator Konferencji) - See Bloggers sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu, e-mail: [email protected], strona www.marketingday.pl

2) Administrator - See Bloggers sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu, e-mail: [email protected], strona www.marketingday.pl

3) Zamawiający - osoba fizyczna dokonująca Rejestracji do udziału w Konferencji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji: www.marketingday.pl

4) Konferencja - wydarzenie o nazwie Marketing Day, odbywające się w Łodzi, w dniu 22 czerwca 2018 r. w ramach festiwalu See Bloggers, który ma miejsce w dniach od 23-24 czerwca 2018 r.

5) Rejestracja - proces zgłoszenia do udziału w Konferencji dokonywany poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konferencji - www.marketingday.pl, mający na celu uzyskanie 6) Potwierdzenia Udziału w Konferencji;

Potwierdzenie Udziału - komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;

7) Portal – oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję Konferencji oraz umożliwiająca Rejestrację uczestników, zakup biletów oraz innych usług, opisanych w niniejszym Regulaminie, znajdująca się pod adresem www.marketingday.pl;

8) Uczestnik - osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i otrzymała od Organizatora Potwierdzenie Udziału; Uczestnikiem jest zarówno Prelegent, Partner, Sponsor, Wystawca, Uczestnik z biletem Executive oraz Uczestnik z biletem General.

9) Użytkownik Portalu (Użytkownik) - osoba korzystająca z dostępu do Portalu i jego funkcjonalności, w tym także Zamawiający i Uczestnicy;

10) Wystawca – osoba fizyczna lub prawna, będąca Uczestnikiem Konferencji, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem uczestniczy w Konferencji i prezentuje podczas Konferencji swoją działalność, przedsiębiorstwo lub projekt;

11) Partner - osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem uczestniczy w Konferencji; Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych branż, związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji;

12) Sponsor - osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Konferencji oraz promocji własnej;

13) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu, w tym w szczególności:

a) Rejestracja   do udziału w Konferencji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem:www.marketingday.pl;

b) newsletter – usługa dostarczania przez Organizatora informacji dotyczących Konferencji lub usług oferowanych przez Organizatora;

c) zakup biletów na Konferencję poprzez wypełnienie formularza na stronie www.marketingday.pl i dokonanie płatności poprzez dostępne kanały, opisane szczegółowo w dalszej części Regulaminu (§ 3. Płatności);

3. Związane z Konferencją usługi dotyczące m.in. sprzedaży pakietów promocyjnych, objęcia patronatem, sponsorowania, udostępnienia przestrzeni reklamowej mogą być świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Uczestników, Partnerów i Sponsorów Konferencji, a także do osób lub podmiotów korzystających z Portalu.

5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu,  ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.

6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.

7. Organizator ma prawo przeprowadzania w trakcie Konferencji konkursów związanych z tematyką Konferencji. Regulaminy przeprowadzania konkursów oraz przyznawania nagród konkursach będą publikowane na Portalu.


§ 2. Zgłoszenie udziału w konferencji

1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Konferencji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w Konferencji, zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział w Konferencji, zgodnie z § 3. Regulaminu.

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

3. Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze  stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Zamawiającego.

5. Organizator wysyła Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji.

6. Otrzymując potwierdzenie Udziału Zamawiający uzyskuje status Uczestnika Konferencji. Uzyskanie statusu Uczestnika uzależnione jest od dokonania opłaty za udział w Konferencji na zasadach opisanych w § 3. Regulaminu.

7. Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w konferencji bez podania przyczyny. Organizator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia Udziału do Zamawiających, których nie zakwalifikował do udziału w Konferencji.

8. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Zamawiającego opłatę za udział w Konferencji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz  imion i nazwisk osób biorących udział w Konferencji.

§ 3. Płatności

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Konferencji w postaci zakupienia biletu na Konferencję zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji pod adresem:www.marketingday.pl.

2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Konferencji jest warunkiem uzyskania Potwierdzenia Udziału.

3. Opłatę za udział w Konferencji należy wnieść do dnia zamknięcia Rejestracji, z tym że Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

4. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem podatku od towarów i usług według stawki 23%. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania płatności przez Organizatora.

5. Dokonanie opłaty za udział w Konferencji jest możliwe na stronie internetowej: www.marketingday.pl, poprzez następujące kanały płatności:

1) konto PayPal;

2) karta kredytowa – Visa, Maestro, MasterCard;

3) system płatności internetowych www.dotpay.com;

4) system płatności internetowych evenea.com.

5) system płatności STRIPE

6) Wpłata na konto bankowe

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów tych płatności: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.; oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Konferencji. Przy dokonywaniu Rejestracji Zamawiający zobowiązany jest także do wskazania danych do faktury w formie wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora lub w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

8. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie Potwierdzenie Udziału i w razie wątpliwości okazać je w recepcji Konferencji.

 

§ 4. Newsletter

1. Uczestnik konferencji akceptujący regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera w formie eloktronicznej na podany przez siebie adres e-mail, w formie SMSowej - nie częściej niż raz w tygodniu oraz w formie wysyłania informacji na podany przez siebie adres kontaktowy.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez  kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratora na podany przez użytkownika adres e-mail.

3. Usługa Newslettera wymaga akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.

5. Użytkownik Portalu może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Klienta albo zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

§ 5. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Uczestnikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Organizatorem umowy o udział w Konferencji następuje poprzez przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2. Bilet uprawniający do udziału w Konferencji przekazywany jest Uczestnikowi w postaci elektronicznej w pliku w formacie PDF. Otworzenie pliku zawierającego bilet jest możliwe w programie Acrobat Reader XI. Uczestnik może samodzielnie wydrukować taki bilet lub zapisać go na swoim urządzeniu, wyposażonym we wskazane wyżej oprogramowanie.

3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem na odległość.

4. W wypadku, gdy Uczestnik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Organizatora, a Organizator nie uzna roszczenia, Uczestnik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą  środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.

2. Uczestnik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie biletu na inny podmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected]

§ 7. Dodatkowe informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług opisanych w § 1 ust. 2 pkt 14) niniejszego Regulaminu.

4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;

2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.


§ 9. Odpowiedzialność Uczestników

1. Zgłoszenie udziału w Konferencji lub zakup biletu na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszty pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym także prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: [email protected], niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie biletu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Konferencji. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

§ 9. Zmiana i odwołanie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Konferencji. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca konferencji, czasu jej trwania, programu Konferencji i pakietów konferencyjnych dla Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2  powyżej, Organizator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym Uczestników: e-mailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.

5. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu Konferencji i poinformowania o powyższym Uczestników.

§ 10. Odpowiedzialność administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Portalu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.

3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego

przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika Portalu przy korzystaniu z Usług.

2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Konferencji, opisane  są w Polityce Prywatności.

§ 12. Reklamacje

1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Organizatora.

2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.marketingday.pl albo wiadomość e-mail przesłaną na adres [email protected] W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.

3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected], nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konferencji.

5. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące Konferencji i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informował z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych w jego ramach Usług.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

Załącznik do Regulaminu


Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

- złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

- spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

- wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

- włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

- włączona zapora sieciowa (ang. firewall),

- aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

- nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

- czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

- wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

-  regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

- używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.