POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU www.MarketingDay.pl

Ostatnia aktualizacja dnia 1.03.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portalu www.marketingday.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników na potrzeby Rejestracji, realizacji umów z Administratorem, uczestnictwa w Konferencji, uczestnictwa w szkoleniach on-line, newsletterach i dokonywania płatności przez Uczestników oraz w związku z korzystaniem z funkcjonalności Portalu.

2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, użyte poniżej określenia oznaczają:

1) Administrator – See Bloggers sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu, e-mail: [email protected], strona www.marketingday.pl

2) Konferencja - wydarzenie o nazwie Marketing Day, odbywające się w Łodzi, w dniu 22 czerwca 2018 r. w ramach festiwalu See Bloggers, który ma miejsce w dniach od 23-24 czerwca 2018 r.

3) Rejestracja - proces zgłoszenia do udziału w Konferencji dokonywany poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konferencji - www.marketingday.pl

4) Portal – oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję Konferencji oraz umożliwiająca Rejestrację uczestników, zakup  biletów oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, znajdująca się pod adresem www.marketingday.pl,

5) Uczestnik - osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i otrzymała od Administratora Konferencji potwierdzenie udziału w Konferencji;

6) Użytkownik Portalu (Użytkownik) - osoba korzystająca z dostępu do Portalu i jego funkcjonalności, w tym także Uczestnik.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników i Użytkowników Portalu jest See Bloggers sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862296834, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: www.marketingday.pl;

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem  prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

5. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

stosowane przez Administratora

1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do realizacji usług i rozliczeń wykonywanych w ramach Portalu:

1) imię i nazwisko,

2) adres e-mail,

3) adres IP,

4) numer telefonu,

5) adres zamieszkania,

6) numer rachunku bankowego,

2. Przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga podawania przez  Użytkownika danych osobowych.

3. Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w wypadku przekazywania tych danych Administratorowi Użytkownik ma obowiązek przekazania danych prawdziwych i dotyczących wyłącznie osoby danego Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z wszystkich funkcjonalności Portalu, w szczególności jest konieczne do dokonania Rejestracji.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu:

1) świadczenia usług elektronicznych w ramach Portalu;

2) zawarcia i realizacji umowy związanej z uczestnictwem w Konferencji;

3) rozliczeń płatności dokonywanych przez Uczestników;

4) marketingu usług własnych;

a także w innych prawnie dopuszczalnych celach przewidzianych przepisami prawa.

6. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

2) zgłasza zbiory danych osobowych do GIODO;

3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) zachowuje poufność danych osobowych.

§ 3. Dane eksploatacyjne

1. Administrator może przetwarzać także dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Portalu (dane eksploatacyjne), w szczególności:

1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym jego adres email;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Informacji opisanych w ust. 1 powyżej Administrator nie łączy z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji  Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną albo poprawienia jakości tych usług.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania Portalem oraz ulepszaniem zawartości Portalu i jakości świadczonych w ramach Portalu usług elektronicznych.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług  elektronicznych świadczonych w ramach Portalu przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Portalu.


§ 4. Uprawnienia Użytkownika Portalu

1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji, poprawienia i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu  co do ich przetwarzania na warunkach przewidzianych przepisami polskiego prawa.

2. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem celem powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe Użytkownika.

3. Użytkownik nie może ani w toku Rejestracji, ani korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu lub w związku z uczestnictwem w Konferencji podawać danych osobowych innych osób, bez ich uprzedniego pisemnego upoważnienia.

4. Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną  lub obowiązujące przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Administrator w żadnej sytuacji (poza wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa) nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu  seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zabrania się podawania powyższych danych przez Użytkowników.

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

8. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem: See Bloggers sp. z o.o. Gdynia (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, adres e-mail: [email protected], adres strony internetowej: www.marketingday.pl

§ 5. Polityka cookies

1. Portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie przez Portal z plików cookies.

2. Pliki cookies służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Portalu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników w Internecie, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników,

dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Portalu oraz optymalizacja usług elektronicznych świadczonych poprzez Portal.

3. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie powodują zmian konfiguracyjnych na tych urządzeniach i na zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Użytkownika może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na dysku komputera. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane przez dostarczycieli przeglądarek, zazwyczaj w zakładce „Opcje internetowe” lub podobnej.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo  do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

6. Stosowna zmiana w przeglądarce w zakresie plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu. Administrator w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie i obsługę plików cookies na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w ramach Portalu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika,

z wyjątkiem tych danych, które są:

1) niezbędne do rozliczenia świadczonych w ramach Portalu usług elektronicznych;

2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług elektronicznych świadczonych przez Administratora;

3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania

z Portalu lub oferowanych w ramach Portalu usług elektronicznych;

4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani

z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.